อนุกรรมการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 July 2012 10:35

อนุกรรมการร้านค้า


นางอุบลววรณ  สิญจวัตร์
ประธานอนุกรรมการร้านค้า

 


นางลำพูน  คำจีน
อนุกรรมการร้านค้า
นายเสกสรร  นวลตา
อนุกรรมการร้านค้า
อนุกรรมการเงินกู้
นางวัชรินทร์  พรหมเทศน์
ประธานอนุกรรมการเงินกู้
นางมณฑิรา  สินธูรณ์
อนุกรรมการ
นางสาวอภิรดี  กัณฑมิตร
อนุกรรมการ
อนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

นายเชิดศักดิ์  ขาวงาม
ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายธีรศักดิ์  รุ่งเจริญ 
อนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาววรรณวิภา  เกษศรี 
อนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 15:23