คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 February 2011 14:58

คณะกรรมการบริหาร


นายสุรชัย  จินณะแก้ว
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน


นายนรินทร์  คำยอย
อุปนายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน


นางสาวประภาพร  ชฎากีรติกูล
เหรัญญิก


นายร้อยเอ็ด  ดีจันทร์
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางกัลยกร  กันยวง
สวัสดิการ


นางสาวทิพวรรณ  โสภาค
ผู้ช่วยสวัสดิการ


นายทรงยศ  จันทร์อินทร์
ปฏิคม


นายอาคม  เจริญพร
ผู้ช่วยปฏิคม


นางสาวสิริรัตน์  พงษ์สงวน
นายทะเบียน


นางนิลอุบล  มณีโชติ
ผู้ช่วยนายทะเบียน


นายมานพ  ลอรักษา
กีฬาและสันทนาการ


นายอมรินทร์  พันธุมินทร์
ผู้ช่วยกีฬาและสันทนาการ


นางสาวเอสรา  ปัญญาจารย์ศิริ
เลขานุการ


นางสาวผดุงขวัญ  ปิยะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 15:32